Strona główna O nas Cennik Regulamin Dopłata Reklamacje Kontakt

Regulamin

 

wersja pdf do pobrania w .pdf


Regulamin
świadczenia usług


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług wykonywanych przez firmę Arkadis Justyna Sienkiewicz (właściciel marki Centrum Szybkich Przesyłek 24PL) zwanego dalej Dystrybutorem. Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług.
Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Postanowienia ogólne

1. Składający zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
Klient składający zlecenie/zamówienie oświadcza, iż zapoznał się również z postanowieniami właściwego regulaminu świadczenia usług transportowych znajdujących się na stronach przewoźnika:
1. Regulamin Patron Service
2. Regulamin inPost
3. Regulamin Geis
4. Regulamin Poczta Polska
5. Regulamin DPD Polska

§ 1 Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail, dostęp do Internetu.
Definicje
Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:
Przewoźnik – zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska (Patron Service, inPost, Geis, DPD, Poczta Polska)
Dystrybutor – Arkadis Justyna Sienkiewicz
Klient –osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę dystrybutorowi. Klientem w serwisie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
Przesyłka – różnego rodzaju koperty, paczki, palety i inne przesyłki, objęte usługą w ramach jednego dowodu nadania
Usługa - udostępnienie przez Dystrybutora usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika
Dowód nadania - wypisany na dostarczonym przez Dystrybutora wzorze dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem, Dystrybutorem i firmą kurierską. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną .
Strona internetowa - służąca do zamawiania usług kurierskich i zarządzania przesyłkami platforma internetowa dostępna pod adresem http://www.csp24.pl
Przewoźnik – zewnętrzna, wyspecjalizowana firma kurierska.

§ 2 Dane Dystrybutora (pośrednika)

Arkadis Justyna Sienkiewicz właściciel marki CSP24.PL, 75-448 Koszalin, ul Kołłątaja 13/1, NIP 669-164-33-00, REGON. 331024949; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 40387 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina, zwany dalej Dystrybutorem.
Kontakt z Działem Obsługi Sklepu Internetowego można uzyskać:
- informacje telefoniczne dotyczące działalności CSP24.PL udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do godziny 16:00
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt[małpa]csp24.pl
- korespondencyjnie

§ 3 Oferowane usługi

Dystrybutor świadczy na zlecenie osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości usługi pośrednictwa w zakresie przewozu towarów, polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zleceń w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym za pośrednictwem Przewoźników (firm: Patron Service, inPost, Geis, DPD, Poczta Polska) Serwis www.csp24.pl daje możliwość skorzystania z następujących usług oferowanych przez Przewoźników :
Przesyłka expresowa: Usługa polegająca na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu terminali przewoźników oraz linii połączeń międzyterminalowych. Usługa dla przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg. Przewidywany termin dostawy następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki. Podany termin nie jest gwarantowany, czas dostawy może wydłużyć się z przyczyn niezależnych do 72 godz. w przypadku przesyłek krajowych.
Przesyłka międzynarodowa : Usługi spedycyjne świadczone przez DPD w obrocie międzynarodowym. Szczegółowe warunki wykonywania usług przewozu międzynarodowego określone są na stronie przewoźnika. http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=2&ID=30&Mark=16

§ 4 Składanie zamówień

1. Serwis CSP24.PL  przyjmuje zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową http://www.csp24.pl 
2. CSP24.PL po zawarciu umowy o świadczenie usług przewozowych przesyła klientowi wypełniony formularz listu przewozowego.

§ 5 Dane niezbędne do zrealizowania zamówienia

1. Obowiązkiem nadawcy jest prawidłowe wypełnienie zamówienia kuriera w serwisie www.csp24.pl lub innego dokumentu zlecającego CSP24.PL usługę. W szczególności dane na zamówieniu powinny zawierać:
a) dane nadawcy i odbiorcy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu, adres mail.
b) dane odbiorcy – nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej;
c) dane płatnika – nazwa firmy lub osoby, NIP, dokładny adres;
d) wagę przesyłki rzeczywistą i przeliczeniową oraz wymiary przesyłki;
e) ilość opakowań;
f) opis zawartości przesyłki (Art 65 Ustawy z dnia dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe - Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały przez nadanie pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;)
g) wartość przesyłki;

§ 6 Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu

1. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
2. Nadawca jest zobowiązany do właściwego opakowanie przesyłki, w szczególności :
a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki;
b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania;
c) odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (naklejki typu „ostrożnie szkło”, „góra/dół”);
d) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych i możliwością uszkodzenia innych przesyłek w czasie przewozu.
3. Aby uniknąć problemów z ubezpieczeniem prosimy aby sprzęt RTV, odbiorniki TV, wieże, itp. przesyłać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których niedostateczne opakowanie ( brak odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem ) może uniemożliwić właściwe wykonanie usługi.
5. Kurier (przewoźnik) ma prawo odmówić odebrania przesyłki, jeżeli:
- przesyłka będzie o większych niż podane przy zamówieniu wymiarach lub/i wadze,
- przesyłka nie będzie spełniała wymogów pakowania i zabezpieczenia określonych przez obowiązujące prawo i regulamin przewoźnika.

§ 7 Rzeczy wyłączone spod przewozu

1. Nadawca nie przekazuje do przewozu rzeczy, które są wyłączone z przewozu na podstawie regulaminów przewoźników i przepisów obowiązującego prawa. (w szczególności Art. 36 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe)
2. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do wykonania usług polegających na przewozie:
a) zwłok lub szczątek ludzkich;
b) pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
c) dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej
oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość
kolekcjonerską.
d) metale i kamienie szlachetne
e) materiały promieniotwórcze.
f) przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
g) gotówka, karty prepaid i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
h) nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
i) rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
j) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowobadawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do
obrotu poza aptecznego.
k) broń i amunicję;
l) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego;
m) przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
n) rzeczy przewożone pod plombą celną;
o) mienie przesiedleńcze;
p) inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika;
q) adresowanych na numery skrytek pocztowych;
r) przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
s) w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).
t) przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
u) przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
v) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
w) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
x) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych,
y) akumulatorów, silników, skrzyni biegów zalanych płynami

§ 8 Rozpoczęcie realizacji usługi, terminy realizacji

1. Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać w dniu nadania wszelkie niezbędne dane do systemu informatycznego CSP24.PL jeżeli zlecenie usługi dokonywane jest elektronicznie ( www.csp24.pl ).
2. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę kurierską przed przyjęciem przesyłki przez kuriera.
3. W momencie zaksięgowania wpłaty kurier bezzwłocznie udaje się po przesyłkę.
4. Zaksięgowana wpłata za usługę kurierską do godziny 11:00 (poniedziałek – piątek) skutkuje pojawieniem się kuriera w wyznaczonym przez zleceniodawcę miejscu w dniu zaksięgowania wpłaty lub w następnym dniu roboczym, celem odebrania przesyłki i dostarczeniem jej następnego dnia roboczego. W innym wypadku czyli zaksięgowanie wpłaty po 11:00 - kurier pojawi się we wskazanym przez zleceniodawcę miejscu w dniu następnym a przesyłka dotrze do celu dzień później. Z uwagi na różne uwarunkowania (miejscowości oddalone, pogoda, awarie techniczne) w/w terminy są orientacyjne i nie są gwarantowane.
5. CSP24.PL oraz przewoźnicy dokładają wszelkich starań, aby przesyłki trafiały do odbiorców na drugi dzień po nadaniu.

§ 9 Przesyłki pobraniowe

1. W przypadku przesyłek pobraniowych, kwota pobrania zostanie przekazana na konto nadawcy 2-go, 5-go lub 10-go dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki bezpośrednio z konta przewoźnika, w zależności od wykupionej opcji. W razie opóźnień należy zwrócić się do odpowiedniego działu przewoźnika, podając numer zlecenia. Aktualny spis numerów telefonów zawsze podajemy przy potwierdzeniu zamówienia.

§ 10 Wynagrodzenie, opłaty

1. Wysokość wynagrodzenia dla CSP24.pl za usługi podstawowe, dodatkowe oraz inne czynności wynika z aktualnego cennika dostępnego na stronie: http://www.csp24.pl/cennik/krajowy oraz http://www.csp24.pl/cennik/miedzynarodowy. Podane ceny są cenami brutto podanymi w PLN.
2. Zapłata za przesyłkę następuje w formie przelewu bankowego na konto CSP24.pl przed wykonaniem usługi (numer konta na stronie www.csp24.pl w zakładce "KONTAKT - Dane do przelewu") lub poprzez system płatności on-line lub w dowolnej placówce finansowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem i zakresem wykonanej całkowitej usługi przewozowej przez CSP24.PL.

§ 11 Odpowiedzialność przewoźnika

1. Art. 65. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe : Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.]
2. Zakres odpowiedzialności K-Ex S.A. określa Regulamin dostępny na stronie www.k-ex.pl oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe [ Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek ]

§ 12 Odpowiedzialność nadawcy

1. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z:
a) podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych,
b) wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.
2. Nadawca ponosi koszty związane z przeładunkiem przesyłki w przypadku, gdy dane dotyczące wagi przesyłki/przesyłki pocztowej, zawarte w Liście przewozowym, są niezgodne ze stanem faktycznym.

§ 13 Ubezpieczenia przesyłek krajowych

1. Wyciąg z Umowy ubezpieczenia pomiędzy przewoźnikiem a Ubezpieczycielem jest dostępny dla Zleceniodawcy/Nadawcy na żądanie.
2. Wszystkie przesyłki przesyłane przez przewoźników są ubezpieczone. W opłacie standardowej przesyłki ubezpieczone są do kwoty 100 zł. (zagraniczne do 5 tys. zł.).
3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez przewoźnika zgodnie z deklarowaną w zleceniu wartością. ZAWSZE należy podać w zamówieniu rzeczywistą wartość towaru.
Jest to niezbędne w sytuacji ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli przesyłka jest wyceniona przez nadawcę na wyższą kwotę niż 100 zł, prosimy dokupić dodatkowe ubezpieczenie po obowiązującej stawce zgodnie z cennikiem CSP24.PL. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłek znajdują się na stronach przewoźnika.
4. Przesyłane dokumenty mogą być ubezpieczone jedynie do ich wartości odtworzeniowej (dotyczy umowy przewozu regulowanej ustawą - Prawo przewozowe)
5. W stosunku do klientów nie będących osobami fizycznymi w przypadku przesyłek o znacznej wartości Kurier ma prawo zażądać otwarcia paczki celem potwierdzenia zawartości. W przypadku odmowy zlecenie zostanie anulowane.
UWAGA!
6. Przesyłki międzynarodowe w cenie ubezpieczone są do 5 tys. PLN. Po kontakcie z CSP24.PL Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

1. Termin na odstąpienie] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. (Koszt transportu patrz punkt 7)
2. [Bieg terminu] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. [Forma odstąpienia] Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. [Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

§ 15 Upusty

1. CSP24.PL przyznaje rabaty i upusty swoim stałym klientom. Stawki ustalane są indywidualnie.

§ 16 Reklamacje

1. Uprawniony do składania reklamacji jest nadawca, odbiorca, zleceniodawca lub płatnik. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do jej rozpatrzenia np. imię i nazwisko oraz opis przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona przez przewoźnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. O wynikach postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony natychmiast po otrzymaniu informacji od przewoźnika.
2. Szczegółowe warunki i zasady składania reklamacji uregulowane są Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
3. Zachęcamy aby reklamacje związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt[małpa]csp24.pl, na firmowych drukach przewoźników, które można pobrać ze strony internetowej www.csp24.pl (zakładka Reklamacje).
4. Zachęcamy aby w razie podejrzenia uszkodzenia przesyłki, odbiorca poinformował o powyższym kuriera oraz sporządził stosowny protokół.
5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania serwisu csp24.pl prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.

§ 17 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Dystrybutora, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. .
Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa w tym m.in. przepisy :
a) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.);
b) Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
d) Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
e) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
3. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dystrybutora.
7. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

Biuro Obsługi:                                                                                            Sprawdzono pod względem prawnym
email: kontakt[małpa]csp24.pl                                                                    Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
 

wersja pdf do pobrania

 

 

Logowanie / rejestracja

    lub    Zarejestruj się!
Zlokalizuj przesyk

Ważne informacje / Aktualności

UWAGA!
Informujemy, że firma Geis dokonuje weryfikacji wagi, wymiarów oraz standardu każdej przesyłki. Wprowadzono karę umowną za podanie nieprawidłowych danych do zlecenia i wynosi ona 80 zł netto. 
Prosimy dokładnie sprawdzać swoje przesyłki i wprowadzać w zleceniach prawidłowe dane.
------------------------------------------------------
Szanowni Klienci,
Informujemy, że większość przewoźników wprowadziło opłaty za ręczne wypisanie listu przewozowego przez kuriera.
Prosimy o prawidłowe podawanie adresów mail i drukowanie etykiet oraz naklejanie ich na paczki.
Za każde wypisanie listu ręcznie będą doliczane opłaty w wysokości 15 zł brutto.

------------------------------------------------------

Szanowni Klienci,
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem przewoźników wszystkie paczki muszą być opakowane w kartony.
Prosimy o stosowanie się do powyższego, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów przepakowywania Panstwa towaru.
Dziękujemy!
Zaespół CSP24.PL

------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 01.12.2015 r. zmienił się przewoźnik palet.
Można znowu wysyłać silniki oraz skrzynie biegów!
Oczywiście odpowiednio zabezpieczone przed wyciekami.
Dodatkowo wprowadzono możliwość wysyłki palet do prawie wszystkich państw Unii Europejskiej.
Zapytanie cenowe proszę wysyłać na maila, podając kod pocztowy nadawcy i odbiorcy oraz dane przesyłki (waga, wymiary, wartość).
Zlecenia będzie realizowała firma Geis. Jest to nowy właściciel firmy K-Ex.
Przesyłki do 30 kg są realizowane na dotychczasowych zasadach.
Zlecenia na odbiór palet można składać przez system do godziny 10:00. W zasadzie do godziny 10:00 musi być potwierdzona płatność przez Dotpay. Nie mamy wpływu na czas potwierdzania płatności.
Zlecenia złożone po godzinie 10:00 automatycznie przechodzą na odbiór dnia następnego. Po złożeniu zlecenia przyjdzie do Państwa tylko informacja o prawidłowym dokonaniu płatności.
Nowy system nie wysyła listów przewozowych. Kurier powinien posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty. Na wszelki wypadek, proponujemy zawsze opisać palety adresem nadawcy i odbiorcy oraz numerami telefonów.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Uwaga,
Nie ma potrzeby anulowania zleceń, które nie zostały opłacone.
Zlecenie wpada do systemu dopiero po potwierdzeniu płatności.

 

Tania paczka Szybka paczka Najtańsze przesyłki kurierskie
Centrum Szybkich Przesyłek oferuje najtańsze przesyłki kurierskie na terenie całego kraju. Tania paczka jest możliwa dzięki wybraniu najtańszej oferty spośród wielu firm z branży usług logistycznych współpracujących z CSP24.PL. W pięciu prostych krokach możesz za pomocą naszej platformy wysłać szybką paczkę, nawet o niestandardowych wymiarach. Wystarczy wypełnić formularz i wpisać informacje o paczce, zapłacić online, a następnie wydrukować etykietę i umieścić ją na przesyłce. Nasza platforma posiada również możliwość monitoringu przesyłki . Już w niewielkim odstępie czasu, po nadaniu paczki, możesz ją dokładnie zlokalizować. Usługi CSP24 zostały już docenione przez wielu klientów, nie tylko dzięki konkurencyjnym cenom, ale również dzięki fachowej i szybkiej obsłudze i monitoringowi przesyłek.